Tepelná čerpadla HICOP - záruční podmínky 

 

 • základní záruka na tepelné čerpadlo HICOP GRIZZLY je kompletní záruka na výrobek v délce 5 let, která zahrnuje veškeré náklady nutné pro provedení servisních prací, včetně dopravních nákladů.
 • v případě prodloužené kompletní záruky jsou veškeré servisní úkony včetně dopravy po dobu 7ti let hrazeny výrobcem. Prodloužená záruka platí, je li úhrada za ní připsána na účet výrobce č. 5179701001/5500 nejpozději do 3 měsíců od uvedení do provozu a to buď současně s platbou za tepelné čerpadlo, nebo dodatečně samostatně pod variabilním symbolem 999. Prodloužená záruka může být aktivována pouze je-li tepelné čerpadlo vybaveno GSM modulem, soft starterem a je-li aktivována služba on-line monitoring.
 • záruční doba začíná běžet uvedením zařízení do provozu, nejpozději však 1 měsíc od provedené expedice výrobku.
 • pro uplatnění záruky doloží uživatel protokol o uvedení do provozu, který je dodáván spolu s výrobkem a musí být bezprostředně po spuštění zařízení vyplněn montážní firmou
 • na zařízení musí být pravidelně prováděny servisní prohlídky, které prověřují správnou funkci bezpečnostních prvků zařízení.
  • první servisní prohlídka se provede do 12 měsíců po uvedení do provozu.
  • další servisní prohlídky se provádějí vždy nejpozději po 12 měsících provozu.
  • o provedení servisních prohlídek vyhotoví servisní organizace protokol, který musí být v případě uplatnění záruky doložen
 • zařízení smí být namontováno a spuštěno pouze proškolenými pracovníky s potřebnou kvalifikací a s dodržením předepsaných postupů. Montážní organizace musí být doporučená výrobcem.
 • zařízení musí být provozováno v prostředí s předepsanými vlastnostmi
 • po zjištění závady musí být zařízení odstaveno do provedení servisního zásahu
 • na zařízení nesmějí být prováděny jakékoliv zásahy na konstrukci, elektroinstalaci a v softwaru řídícího modulu
 • záruka se nevztahuje na škody způsobené:
  • mechanickým poškozením
  • neodborným zásahem (opravou) prováděnou servisní organizací, která není výrobcem doporučena
  • nesprávným zapojením výrobku
  • použítím výrobku pro jiný účel, než pro který je navržen
  • působením nadměrné vlhkosti
  • působením vody, nebo jiných tekutin proniknutých zvenku do zařízení
  • působením mrazu nebo vysokých teplot v prostředí, kde je zařízení umístěno
  • působením přepětí v elektrické síti, působením blesku.
  • neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou)
 • všechny opravy prováděné na přístroji musí být provedeny proškolenými pracovníky s potřebnou kvalifikací, doporučených výrobcem.
 • žádost o provedení servisní prohlídky proveďte u Vaší montážní firmy
 • případnou reklamaci uplatněte u výrobce prostřednictvím Vaší montážní firmy, s uvedením popisu závady a údajů z výrobního štítku, umístěného na boku výrobku. (model, typ a sériové číslo).

      Výrobce a servis: HICOP s.r.o, Homole 198, 37001 České Budějovice, www.hicop.cz